Algemene voorwaarden

Download als PDF ]

Hoofdstuk 1 Inleiding

Artikel 1.1 Deponering

De algemene voorwaarden van Fladderak Industriële Verpakkingen B.V.,gevestigd te Rotterdam, zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 24 maart 2016, onder nummer 15/2016.

Artikel 1.2 Aanduidingen

Fladderak Industriële Verpakkingen B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “Fladderak”,haar wederpartij bij de overeenkomst (ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst) met “opdrachtgever”.

Artikel 1.3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fladderak gedane aanbiedingen, offertes, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts-en feitelijke handelingen. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf schriftelijk door Fladderak bevestigd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1.4 Werkzaamheden Fladderak

1. De activiteiten van Fladderak richten zich voornamelijk, doch niet uitsluitend, op de volgende werkzaamheden:

 • Het exploiteren van een internationaal koeriersbedrijven een emballagebedrijf;
 • Het verpakken van (al dan niet gevaarlijke)stoffen en materialen;
 • Het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van industriële verpakkingen;
 • Het vervoeren, het doen vervoeren en het bemiddelen bij het vervoeren van (al dan niet gevaarlijke) stoffen en materialen, zowel door de lucht als over de weg;
 • De uitoefening van een expeditie-, bevrachtings-, transport-(zowel nationaal als internationaal), stuwadoors-, opslag-en veembedrijf, daaronder begrepen het wegen, meten, tellen, bemonsteren en controleren van goederen en de surveying;Het –op verzoek–aangaan van benodigde verzekeringsovereenkomsten.

2. Fladderak zal voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever duidelijk aangeven waartoe zij zich verbindt, en in welke hoedanigheid zij haar werkzaamheden zal verrichten.

Artikel 1.5 Structuur

 1. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een inleidend hoofdstuk, een algemeen hoofdstuk en drie, op een aantal specifieke activiteiten van Fladderak toegesneden hoofdstukken, te weten “productie en verkoop van verpakkingen”, “opslag” en “expeditie”.
 2. De algemene bepalingen van hoofdstuk 2 zijn van toepassing op elke (rechts)handeling van Fladderak, tenzij daarvan in de specifieke hoofdstukken van deze algemene voorwaarden is afgeweken. In dat geval prevaleren de bepalingen van de specifieke hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 Algemeen

Artikel 2.1 Aanbiedingen

 1. Alle individueel tot de opdrachtgever gerichte aanbiedingen en offertes van Fladderak zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. Een aan Fladderak gegeven order geldt als aanbod, dat eerst na schriftelijke bevestiging van Fladderak geacht kan worden door Fladderak te zijn aanvaard.
 3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Fladderak het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Van de door Fladderak gemaakte offertes maken deel uit: ontwerpen, prototypen, tekeningen, modellen, berekeningen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, programmatuur en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de offerte van Fladderak betrekking hebben. Het in dit lid 4 genoemde blijft de eigendom van Fladderak, dient op eerste verzoek van Fladderak te worden teruggegeven en mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fladderak niet worden gebruikt, gekopieerd, of aan derden afgegeven. Tevens behoudt Fladderak zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 5. Indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk door Fladderak uitgebrachte offerte aanbrengt, dan vervalt dit oorspronkelijke aanbod,tenzij Fladderak de door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen expliciet accepteert.

Artikel 2.2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Fladderak een door opdrachtgever aan Fladderak gegeven order schriftelijk aanvaardt. Verder komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding door opdrachtgever van de offerte van Fladderak. Ook wordt eenovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door Fladderak aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
 2. De door Fladderak aan opdrachtgever verzonden offerte wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 4. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door Fladderak gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is opdrachtgever bevoegd tegenbewijs te leveren.

Artikel 2.3 Prijzen

 1. Alle door Fladderak vermelde prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW en andere (van overheidswege) opgelegde heffingen/belastingen, en zijn toegespitst op de situatie zoals deze geldt ten tijde van die vermelding.
 2. Ingeval van een nadien ingetreden verhoging van één of meer kostprijsfactoren (inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten (eventuele) verzekeringskosten, wijziging van wisselkoersen e.d.),is Fladderak gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht aan te passen. Een zodanige prijsaanpassing geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De wijze van verpakking en verzending wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,door Fladderak bepaald.
 4. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet door Fladderak retour genomen.

Artikel 2.4 Verzekering

 1. Fladderak sluit ten behoeve van opdrachtgever geen verzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent Fladderak met opdrachtgever een overeenkomst sluit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Afgezien van het feit datFladderak te allen tijde gerechtigd is een verzoek tot verzekering te weigeren, berust de uiteindelijke acceptatie of weigering van de verzekeringsaanspraak bij de betreffende verzekeraar.

Artikel 2.5 Zekerheid

Fladderak is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, alsmede in iedere stand van het werk daarna, van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen. Zolang opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is Fladderak gerechtigd haar prestatie op te schorten, zulks onverminderd de regelingen ten aanzien van opschorting en ontbinding van de overeenkomst, zoals deze voortvloeit uit de wet en uit deze voorwaarden.

Artikel 2.6 Betaling en incasso

 1. Betaling dient giraal te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuimen zal door Fladderak aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding bestaande uit de wettelijke (handels)rente, berekend over het factuurbedrag c.q. het nog onbetaalde gedeelte daarvan, onverminderd de aan Fladderak verder toekomende rechten ter zake.
 2. Alle door Fladderak te maken kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) voor de invordering komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,–.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting, inhouding en/of verrekening van enig aan Fladderak verschuldigd bedrag.
 4. Fladderak is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in eerste instantie steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Vanaf de dag dat de opdrachtgever ter zake van enige verplichting jegens Fladderak in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van Fladderak op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens Fladderak aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag, alle rente en alle kosten.

Artikel 2.7 Retentierecht

Fladderak heeft een retentierecht op alle zakenvan opdrachtgever die Fladderak onder zich heeft of zal krijgen, en voor alle vorderingen die Fladderak op de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 2.8 Uitvoering opdracht

 1. Fladderak voert de opdracht uit naar beste kunnen. Zij zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht.
 2. Fladderak heeft het recht werkzaamheden zonder kennisgeving aan opdrachtgever te laten verrichten door Fladderak aan te wijzen derden,al dan niet zijnde onderaannemers (subcontracters). Voor deze derden staat Fladderak op dezelfde wijze in als voor haar eigen ondergeschikten.Indien voormelde ondergeschikten en onderaannemers (subcontracters) door (opdrachtgever of) derden buiten overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake de werkzaamheden, waartoe zij door Fladderak werden gebruikt, geldt dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.
 3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Fladderak en/of de aan haar gelieerde (rechts)personen het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijdens opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van Fladderak met andere middelen dit bewijs te leveren.

Artikel 2.9 Opschortingsrecht

 1. Fladderak is bevoegd de nakoming van al haarverplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen,waaronder begrepen voorschot betalingen,door opdrachtgever volledig zijn voldaan.Opdrachtgever heeft geen recht zich op opschorting te beroepen.
 2. Fladderak niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die het gevolg is van de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

Artikel 2.10 Klachten

 1. Klachten van opdrachtgever die betrekking hebben op uiterlijk zichtbare gebreken aan goederen bij aflevering moeten door opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering (of binnen 8 dagen na factuurdatum indien geen sprake is van aflevering) schriftelijk aan Fladderak worden gemeld.
 2. Gebreken die ten tijde van de aflevering niet uiterlijk zichtbaar waren, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk aan Fladderak worden gemeld. Daarbij dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken en bovendien de klachten geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht of zaken betreffen die door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van klachten door Fladderak geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.
 3. Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond geacht worden, verplicht Fladderak zich, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders meebrengen, uitsluitend tot nakoming dan wel, naar keuze van Fladderak, tot restitutie van de prijs.
 4. Ieder vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Fladderak uit hoofde van dit artikel vervalt indien:
  a) De gebreken niet binnen de in lid 1 en 2 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan Fladderak ter kennis zijn gebracht;
  b) De opdrachtgever aan Fladderak geen of onvoldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  c) De klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sinds de totstandkoming van de overeenkomst is verstreken.

Aansprakelijkheid en garanties Fladderak

 1. Fladderak is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolg schade, zoals bedrijfs-of milieuschade,of enig door opdrachtgever aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fladderak.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekeraar(s) van Fladderak deze schade onder de betreffende polis(sen)vergoedt/vergoeden. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Fladderak te allen tijde begrensd tot de factuurwaarde van de zaken exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Is deze factuurwaarde niet vast te stellen,dan treedt de door opdrachtgever te bewijzen marktwaarde van de zaken in de plaats van de factuurwaarde, vast te stellen op het tijdstip waarop de aansprakelijkheidsperiode begint.
 3. De in lid 2 genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.
 4. Het recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met het bestaan van eventuele vorderingsrechten.
 5. Garanties worden door Fladderak niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 2.12 Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Fladderak overeenkomstig haaroordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig ter beschikking van Fladderak te stellen.
 2. Fladderak heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden. Fladderak is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 2.13 Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever is jegens Fladderak aansprakelijk voor schade ten gevolge van de aan Fladderak toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede tengevolge van hun verpakking. Voorts is de opdrachtgever jegens Fladderak aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige dan wel te late instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.

Artikel 2.14 Overmacht

In geval van overmacht is Fladderak gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van haar verplichtingen voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Opdrachtgever kan Fladderak schriftelijk gelasten zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geval van overmacht kan de opdrachtgever Fladderak niet tot schadevergoeding aanspreken.
Als overmacht gelden alle omstandigheden die Fladderak redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan Fladderak de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder brand, diefstal uit het magazijn of werkplaatsen van Fladderak, werkstaking, slechte weersomstandigheden, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden, alsmede alle andere omstandigheden waarop Fladderak geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 2.15 Ontbinding

 1. Fladderak zal de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden en al hetgeen Fladderak, uit welke hoofde ook, van opdrachtgever te vorderen heeft wordt alsdan terstond opeisbaar indien één of meer van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  a) het faillissement of de surséance van betaling van opdrachtgever wordt aangevraagd, of deze verliest anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen;
  b) opdrachtgever biedt aan zijn schuldeisers een akkoord aan;
  c) opdrachtgever blijft ondanks aanmaning en sommatie in gebreke met de nakoming van enige verplichting jegens Fladderak;
  d) opdrachtgever houdt op zijn bedrijf uit te oefenen of –in geval van eenrechtspersoon of vennootschap – wordt ontbonden.
 2. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de overeenkomst met Fladderak geheel of gedeeltelijk te vernietigen of te ontbinden dan wel de gehele of gedeeltelijke vernietiging, ontbinding of wijziging van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 2.16 Gedeeltelijke onverbindendheid

Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en de strekking zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigbare bepaling.

Artikel 2.17 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Fladderak en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 2.18 Bevoegde rechter

Geschillen tussen opdrachtgever en Fladderak zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Rotterdam, dan wel ter plaatse van de volgens de gewone wettelijke regels competente rechter, zulks naar keuze van Fladderak.

Artikel 2.19 Beschikbaarheid en status Engelstalige algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn in hetNederlands en Engels beschikbaar. De Nederlandstalige algemene voorwaarden zijn bij geschil over de uitleg van de voorwaarden bindend.

Artikel 2.20 Herziening van de algemene voorwaarden

Herziening van deze algemene voorwaarden door Fladderak is mogelijk.

Hoofdstuk 3 Productie en verkoop van verpakkingen

Artikel 3.1 Weens Koopverdrag

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt door partijen uitgesloten.

Artikel 3.2 Levertermijn

 1. De door Fladderak opgegeven lever-en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.Bij niet tijdige levering dient Fladderak dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld, en haar een redelijke termijn te worden gesteld om de zaken alsnog te leveren.
 2. Overschrijding van de levertijd verplicht Fladderak niet tot enige vergoeding noch geeft het opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Fladderak en opdrachtgever kunnen Incoterms van toepassing verklaren op de tussen hen gesloten overeenkomst, met dien verstande dat bij strijdigheid, deze algemene voorwaarden zullen prevaleren.

Artikel 3.3 Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendomsoverdracht van door Fladderak geleverde zaken vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever alle vorderingen van Fladderak ter zake van geleverde of nog te leveren zaken, c.q. ter zake van tekortschieten door opdrachtgever in de nakoming, integraal en met inbegrip van rente en kosten heeft voldaan.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Fladderak is opdrachtgever niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bezwaren, te vervreemden of aan derden in gebruik te geven.
 3. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag, opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of in staat van faillissement wordt verklaard, heeft Fladderak het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Fladderak rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van Fladderak op schadevergoeding.

Hoofdstuk 4 Opslag

Artikel 4.1 Nederlandse opslagvoorwaarden

Op alle overeenkomsten tot opslagzijn de Nederlandse opslagvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd door de Fenex bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, laatste editie, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4 (geschillen), waaronder het arbitraal beding.

Artikel 4.2 Omschrijving en inlichtingen

Opdrachtgever is verplicht Fladderak te voorzien van de juiste en volledige schriftelijke omschrijving van de in bewaring te nemen zaken, zoals onder andere de waarde, het aantal colli, het bruto gewicht en voorts alle andere bijzonderheden.

Artikel 4.3 Aanlevering van zaken

Tenzij anders aangegeven worden zaken in goede staat en indien verpakt, in goed verpakte toestand bij Fladderak aangeleverd, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 4.4 Plaats van opslag, verplaatsing

Fladderak is vrij in de keuze van de plaats van de opslag en is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere bewaarplaats te verplaatsen. Fladderak brengt opdrachtgever van de verplaatsing op de hoogte.

Artikel 4.5 Toegang tot de zaken

 1. Opdrachtgever heeft het recht voor eigen rekening en risico toegang te verkrijgen tot de plaats waar de zaken opgeslagen worden.
 2. Toegang kan alleen gedurende gewone werktijden onder begeleiding van Fladderak verleend worden. Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de ter plaatse geldende en overige door Fladderak opgestelde (veiligheids-) voorschriften.

Artikel 4.6 Risico

Opslag vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 4.7 Vernietiging

Indien de zaken gedurende de opslag vernietigd worden door brand, storm of een andere oorzaak die redelijkerwijze niet aan Fladderak is toe te rekenen, is opdrachtgever het overeengekomen opslagtarief verschuldigd tot en met de dag van vernietiging.

Artikel 4.8 Terugneming

 1. Opdrachtgever kan de zaken tegen betaling van hetgeen Fladderak op grond van de overeenkomst nog van haar te vorderen heeft, terugnemen.
 2. Indien opdrachtgever haar verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt, of indien er sprake is van een andere omstandigheid waardoor redelijker wijze niet van Fladderak verlangd kan worden dat zij de zaken voor opdrachtgever zal blijven opslaan, is opdrachtgever verplicht de zaken op eerste verzoek van Fladderak ter stond terug te nemen.

Artikel 4.9 Overdracht van eigendom

 1. Opdrachtgever is verplicht Fladderak terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van een eigendomsoverdracht of -overgang van de zaken, respectievelijk de overdracht of overgang van het recht op uitlevering van de zaken.
 2. Na de overdracht of overgang blijft opdrachtgever jegens Fladderak aansprakelijk voor alle vorderingen van Fladderak uit hoofde van de overeenkomst. Indien de nieuwe rechthebbende de bepalingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, is hij naast de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van Fladderak uit hoofde van de overeenkomst, ook voor zover deze voor de overdracht of overgang zijn ontstaan.

Hoofdstuk 5 Expeditie

Artikel 5.1 Vervoer

 1. Fladderak is expediteur en sluit slechts ten behoeve en in naam van opdrachtgever vervoerovereenkomsten ter uitvoering van de expeditieovereenkomst. Zij is nimmer jegens opdrachtgever als vervoerder aan te merken, behoudens het gestelde in artikel 5.1 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
 2. Op alle overeenkomsten tot expeditie zijn de Nederlandse expeditievoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd door de Fenex bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, laatste editie, met uitzondering van het bepaalde in artikel 23 (geschillen), waaronder het arbitraal beding.
 3. Slechts wanneer vervoer over de weg uitdrukkelijk is overeengekomen, en dit uitgevoerd wordt door eigen vervoermiddelen van Fladderak, is er geen sprake van expeditie. In dit geval zijn op de vervoerovereenkomst van toepassing de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), althans de laatst gedeponeerde versie nadien, ongeacht of het betreft nationaal dan wel grensoverschrijdend vervoer. In dit laatste geval gelden voornoemde AVC condities in aanvulling op de bepalingen van het CMR-Verdrag.
 4. Met inachtneming van het voorgaande verzorgt Fladderak voor rekening van opdrachtgever, uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever de verzekering van het transport.